دفتر مرکزی :
یزد-تفت - شهرک صنعتی سفید کوه
Iran,Yazd,Taft,Sefidkooh industrial zone
تلفن : 03532634676
فکس : 03532634677
پست الکترونیکی: hamyarbetonshirkooh@gmail.com